Elke WICO-campus is een zorgzame school die onvoorwaardelijk in jongeren gelooft ...

 • waar de leerling zich thuis voelt, waar iedereen respect heeft voor elkaar en voor de omgeving;
 • waar alle jongeren en zeker ook zij die het moeilijk hebben, de tijd, de ruimte en de ondersteuning krijgen om zichzelf te ontplooien;
 • die in het grotere WICO-geheel de voordelen en geborgenheid van een kleinschalige leefgemeenschap behoudt.

Elke WICO-campus is een school die aandacht heeft voor de opvoeding van de totale persoon en daarbij vertrekt van christelijke waarden, met het evangelie als inspiratiebron ...

 • waar alle medewerkers de ontplooiing van elke leerling nastreven, met zijn eigen mogelijkheden, met zijn eigen gevoelens en gevoeligheden, met zijn eigen dromen en met zijn diep verlangen om gelukkig te zijn;
 • waar personeel en leerlingen beargumenteerd kritisch kijken naar wat er in de wereld en op school gebeurt;
 • die nadenkt over de diepere zin van het leven en luistert naar de boodschap van liefde en barmhartigheid die ons in het evangelie wordt voorgehouden. Dit betekent een school
  • die ijvert voor een verdraagzame samenleving;
  • die solidair is met de zwakkeren in onze directe omgeving en wereldwijd;
  • die opvoedt tot een gezonde levensstijl;
  • die zich inzet voor een betere en rechtvaardiger wereld en maatschappij;
 • waar steeds plaats is voor mildheid en de relativerende kracht van humor.

Elke WICO-campus is een school die verscheidenheid als een rijkdom ervaart ...

 • die diversiteit waardeert en positief met verschillen omgaat;
 • die sociale ongelijkheid wil wegwerken;
 • waar elke campus binnen de gemeenschappelijke WICO lijnen een eigen profiel kan ontwikkelen;
 • die zich inspant om de muren in het onderwijs tussen ASO, BSO, KSO, TSO, basisonderwijs, secundiar onderwijs, hoger onderwijs en buitengewoon onderwijs te doorbreken;
 • die positief staat tegenover samenwerking tussen de verschillende onderwijsnetten.

Elke WICO-campus is een school waar leerlingen, ouders en personeel zich samen verantwoordelijk voelen voor het geheel ...

 • die een beleid voert dat directie en personeel, elk met hun eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid, samen dragen;
 • die een beleid voert dat transparant is met inspraak van alle betrokkenen: leerlingen, ouders en lokale gemeenschap en die oproept om medeverantwoordelijkheid op te nemen;
 • die werk maakt van een goede communicatie en een vlotte doorstroming van informatie over alles wat er in de school reilt en zeilt.

Elke WICO-campus is een school die gebruik maakt van de voordelen van schaalgrootte en die initiatieven neemt om eigentijds onderwijs mogelijk te maken ...

 • die de aanwezige competenties binnen de scholengemeenschap laat renderen, ondermeer via campusoverschrijdende vakvergaderingen en uitwisseling van expertise;
 • die met het basisonderwijs en het hoger onderwijs een samenwerking uitbouwt zodat de onderwijsniveaus beter op elkaar aansluiten;
 • die met de lerarenopleiding samenwerkt om bij te dragen tot de vorming van toekomstige leerkrachten;
 • die openstaat voor initiatieven die bijkomende mogelijkheden bieden voor de realisatie van het eigen onderwijsconcept;
 • die een oplossing biedt voor ouders die een internaat zoeken als partner bij de opvoeding van hun kind.

Elke WICO-campus is een school die een goede opvoeding en degelijk onderwijs met een brede vorming nastreeft en daarvoor een stimulerende en motiverende leer- en leefomgeving uitbouwt ...

 • die duidelijke onderwijsdoelstellingen en aangepaste evaluatiesystemen heeft voor competentiegericht onderwijs;
 • die in haar onderwijs de nadruk legt op de talenten van leerlingen en hen aanzet die talenten te ontwikkelen;
 • die in haar onderwijs ook aandacht heeft voor sociale en relationele vaardigheden, goede omgangsvormen en een positief zelfbeeld;
 • die leerlingen de kans geeft om uit fouten te leren om zo sterker te worden;
 • die leerlingen leert samen te werken, afspraken te maken en verantwoordelijkheid te nemen;
 • die leerlingen leert hun gefundeerde mening op een correcte manier te verwoorden;
 • die aandacht heeft voor de ontwikkelingen in de samenleving en in de professionele wereld;
 • die een veilige leef- en leeromgeving waarborgt;
 • die optreedt tegen grensoverschrijdend gedrag;
 • die haar leerlingen een rijke waaier van extra activiteiten aanbiedt.

Elke WICO-campus is een school met een degelijke schoolloopbaanbegeleiding en een objectieve leerlingenoriëntering ...

 • die op de eigen campus en schooloverstijgend initiatieven neemt om elke leerling een goede schoolloopbaanbegeleiding te bieden;
 • die in haar beleid van attestering en studieadvies objectiviteit nastreeft en het belang van de leerling vooropstelt;
 • die in samenwerking met het CLB alle leerlingen zo ruim mogelijk informeert over het studieaanbod binnen de eigen scholengemeenschap en in de regio.

Elke WICO-campus is een school die zorgzaam omgaat met haar personeel ...

 • waar directie, middenkader, onderwijzend personeel, ondersteunend personeel en onderhoudspersoneel het beleid samen dragen en waar ruimte is voor teamwerk en overleg;
 • die beroep doet op de professionaliteit, competentie, gedrevenheid en verantwoordelijkheidszin van alle collega's en waar elk personeelslid over de eigen opdracht heen rekening houdt met het grotere geheel;
 • die personeelsleden begeleidt en ondersteunt;
 • die collega's uitdaagt om nieuwe projecten te ontwikkelen en waar voortdurende professionalisering en nascholing blijvende opdrachten zijn.

Elke WICO-campus is een school die de nodige inspanningen levert om een goede infrastructuur uit te bouwen ...

 • die voortdurend werkt aan een verzorgende, aangename en eigentijdse school- en klasomgeving met goed uitgeruste vak- en praktijklokalen;
 • die de nodige pedagogisch-didactische hulpmiddelen ter beschikking stelt in een uitdagende leeromgeving om haar onderwijsdoelstellingen te realiseren;
 • die veiligheid, hygiëne en de zorg voor het milieu ter harte neemt;
 • die de nodige accomodatie en werkruimte voorziet voor haar personeelsleden;
 • die in de scholengemeenschap de nodige expertise en professionaliteit uitbouwt om de campussen hierin te ondersteunen.

Elke WICO-campus is een school die een gezond en vooruitziend financieel beleid voert ...

 • die een dynamisch financieel plan opmaakt, waarin prioriteiten en timing op een realistische manier worden vastgelegd;
 • die in haar beleid rekening houdt met de financiële gevolgen voor de ouders en werkt met een correcte en transparante schoolrekening;
 • die in de scholengemeenschap de nodige expertise en professionaliteit uitbouwt om de campussen hierin te ondersteunen.

Elke WICO-campus is een school die nauwe banden onderhoudt met de lokale gemeenschap en de regio ... 

 • die zich integreert in het lokale en regionale sociale netwerk;
 • die samenwerkingsovereenkomsten afsluit om de eigen infrastructuur ter beschikking te stellen van lokale gebruikers en verenigingen;
 • die een netwerk uitbouwt met plaatselijke bedrijven en met de non-profitsector om een optimale samenwerking tussen bedrijfswereld, instellingen en scholen mogelijk te maken.

Elke WICO-school is een school met een schoolbestuur dat de verantwoordelijkheid draagt voor alle WICO-campussen en het internaat van de scholengemeenschap ...

 • dat in alle omstandigheden de rechten van alle betrokkenen garandeert;
 • dat het nodige in het werk stelt om een professionele organisatie uit te bouwen;
 • dat samen met de directies toeziet op de uitvoering van dit charter.

Sint-Maria maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap